Informace o zpracování osobních údajů klientů advokátem

Správce:

JUDr. Radoslav Bolf, advokát, ev. č. ČAK 11053
Advokátní kancelář JUDr. Radoslav Bolf
se sídlem Zádušní 2590/2, 276 01 Mělník
IČ 707 96 050
dále jen Správce

Správce je podnikající fyzickou osobou, vykonávající advokacii. Správce tímto informuje klienty (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem. Správce zpracovává údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění níže uvedených stanovených účelů.

1. Možnost plnění smluvních povinností ze smlouvy o poskytování právních služeb nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu:

  • identifikační údaje
  • kontaktní údaje
  • bankovní spojení, bylo-li sděleno
  • záznamy o komunikaci, které mohou obsahovat údaje o osobách oprávněných jednat za klienta, včetně jeho zaměstnanců, v rozsahu, který tato osoba sama uvede, a
  • další informace, s nimiž se Správce seznámí v průběhu poskytování právních služeb (získané zejména přímo od klienta, od protistrany, z veřejných zdrojů).

Výše uvedené údaje se mohou týkat přímo klienta či dalších osob dotčených poskytováním právních služeb (protistrana, účastník smlouvy atd.).

V souvislosti s plněním smluvních povinností správce jsou dále plněny zákonné povinnosti (uchovávání daňových a účetních odkladů) a získané osobní údaje jsou zpracovávány i na základě oprávněných zájmů správce, zejména za účelem kontroly a doložitelnosti poskytovaných služeb, možnosti vymáhání pohledávek a uplatňování právních nároků.

Záznamy se uchovávají nejméně po dobu 10-ti let od ukončení smluvního vztahu, není-li správci zákonem (zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, zákonem o advokacii, GDPR atd.) uloženo jejich uchování po dobu delší.

2. Souhlas ke zpracování osobních údajů

Údaje mohou být dále zpracovány na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů, byl-li udělen s účinností po datu 25. 5. 2018. Dříve udělené souhlasy nejsou podkladem pro zpracování osobních údajů, byť by stále byly součástí uzavřené smlouvy. Konkrétní zpracované údaje a podmínky jejich zpracování jsou pak uvedeny přímo v souhlasu. Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

3. Obecné informace o zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, kterými jsou zejména spolupracující advokáti Správce, jejichž seznam je uveden na stránkách www.cak.cz a další subjekty, jejichž aktuální seznam Správce poskytne na vyžádání. Nevyplývá-li z údajů obsažených v této informaci jinak, budou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům (příjemci), které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání osobních údajů, a to za podmínek stanovených zákonem.

4. Práva subjektu údajů související se zpracováním

Subjekt údajů má právo:

  • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů,
  • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
  • při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy požádat, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno,
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů, je-li pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Podrobnější informace o právech subjektů údajů jsou zveřejněny na www.uoou.cz.

5. Kontaktní údaje Správce

Název: JUDr. Radoslav Bolf, advokátní kancelář
Sídlo: Zádušní 2590/2, 276 01 Mělník
Kontaktní osoba: JUDr. Radoslav Bolf
e-mail: bolf(a)akbolf.cz

Kontakty

JUDr. Radoslav Bolf, advokát
Zádušní 2590/2
276 01 Mělník
Česká republika