Trestní právo

 • Vedení obhajoby klienta v rámci trestního řízení.
 • Obhajoba klienta ve vazbě.
 • Obhajoba klienta v přípravném řízení a v řízení před soudem.
 • Zastupování klientů jako poškozených v adhezním řízení.
 • Účast při vyšetřovacích úkonech.
 • Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků.

Občanské právo

 • Sporná agenda včetně zastupování u soudu.
 • Smluvní agenda (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, individuální smlouvy podle vašeho přání).
 • Převody nemovitostí včetně návrhu na vklad, úschovy a ověření podpisů, bytové nájmy.
 • Založení změny ve společenství vlastníků jednotek/družstva/spolku.
 • Problematika náhrady škody.

Smluvní agenda

 • Kupní a darovací smlouvy k převodu vlastnického práva k nemovitostem.
 • Zástavní smlouvy k nemovitostem.
 • Služebnosti a reálná břemena (dříve věcná břemena).
 • Vypracování smluv o vložení nemovitosti do základního kapitálu společnosti.
 • Vypořádání společného jmění manželů k nemovitosti.
 • Vypracování návrhů na povolení vkladu do katastru nemovitostí včetně zastupování v řízení.
 • Bytové nájmy, nájmy nemovitostí a pacht.
 • Možnost využití advokátní úschovy a ověřování podpisů.
 • Vypracování kupních smluv a smluv o dílo.
 • Vypracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce.
 • Vypracování směnek a smluv o vyplňovacím právu směnečném.
 • Příprava individuálních smluv dle vašich požadavků.
 • Právní rozbory smluv.

Společenství vlastníků, bytová družstva

 • Založení společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jejich změny.
 • Založení bytových družstev a jejich změny.
 • Vypracování a změna stanov SVJ a bytových družstev.

Vymáhání pohledávek

 • Kompletní právní rozbor vymahatelnosti pohledávky.
 • Vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou u právnických a fyzických osob.
 • Administrativní služby spojené s podáním žalob a návrhů.
 • Zastupování v rozhodčím řízení.
 • Vymáhání pohledávek v rámci exekučního řízení, včetně podání návrhu na exekuci.

Právní pomoc při založení, změně a zrušení společnosti

 • Vypracování kompletní dokumentace pro založení obchodních korporací a družstev.
 • Zastupování v rámci řízení před rejstříkovým soudem.
 • Zastupování klientů v rámci celého procesu založení společnosti.
 • Zastupování v případě změny společnosti nebo jejího zrušení.

Případně další právní služby dle požadavků klienta.

Kontakty

JUDr. Radoslav Bolf, advokát
Zádušní 2590/2
276 01 Mělník
Česká republika